Обхват, структура и функции

Като административно-териториален обхват дейността на Басейнова Дирекцията Дунавски район покрива 14 области на България (включително София, Плевен, Ловеч, Русе, Силистра, В. Търново, Враца, Монтана, Видин, Разград и други) и 106 общини. Басейнът  се  характеризира  както  с  голямата  територия, която  обхваща, с  големия  брой  поречия, така  и  с  голямото  разнообразие  в  спецификата  им, в  количественото  и  качествено  състояние  на  водните  обекти, в  антропогенното  натоварване, в  геоложката  основа /обширни  карстови  терени/, наличие  на  голям  брой  регулирани  водни  обеми  с  комплексно  и  местно  значение, голям  брой  находища  на  минерални  води  изключителна  държавна  собственост, и  широк  спектър  от  водоползватели. Всичко  това  налага  изграждане  на  една  добре  организирана, гъвкава  структура. 

Следвайки  естествените  речни  басейни  на  горните  реки, и  в предвид  голямата  територия  на  Дунавския  басейн, към  БДДР са структурирани  Регионални  водни  бюра в градовете Враца, София, В.Търново и Русе. Тези  бюра  са естествения  мост  между  местните  власти  и  администрацията  в  центъра гр. Плевен.

Структурата и функциите на Басейновите дирекции се регламентират в Правилник за дейността, организацията на работа и състав на басейновите дирекции, издаден от Министъра на околната среда и водите .

Басейновите дирекции изпълняват планиращи, информационни и контролни функции съгласно Закона за водите.

При осъществяване на своите функции Басейновите дирекции провеждат и участват в дейности, свързани с политиката на държавата в областта на управлението на водите на басейново ниво.